Menu

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  – Dé Media Uitgevers
  – Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon met wie Dé Media Uitgevers een Overeenkomst sluit
  – Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dé Media Uitgevers en Opdrachtgever

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Dé Media Uitgevers en Opdrachtgever.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, gehanteerde inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Door het verzenden van een offerte door Dé Media Uitgevers aan Opdrachtgever, is Dé Media Uitgevers niet verplicht tot daadwerkelijke levering(en) c.q. acceptatie van een order over te gaan.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dé Media Uitgevers niet tot levering van een deel van de inde aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Levertijden en andere voor door Dé Media Uitgevers te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Opdrachtgever komt eerst dan tot stand nadat Opdrachtgever een opdracht schriftelijk (brief en/of email) of telefonisch heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging
wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever daartegen binnen vijf (werk)dagen schriftelijk heeft geprotesteerd.
 2. Dé Media Uitgevers is niet gebonden aan druk- of schrijffouten welke voorkomen in een door haar gedane aanbod, zelfs niet wanneer dit aanbod door Opdrachtgever is aanvaard.
 3. Elke overeenkomst wordt door Dé Media Uitgevers aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 4. Eventueel gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, evenals afspraken en toezeggingen van Dé Media Uitgevers of namens Dé Media Uitgevers gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden Dé Media Uitgevers slechts, indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd. In dit laatste geval behoudt Dé Media Uitgevers het recht voor om een verandering in de prijs aan te brengen. Het kan ook tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Dé Media Uitgevers wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Dé Media Uitgevers geen verantwoordelijkheid.
 5. Dé Media Uitgevers is bevoegd zaken te leveren en diensten te verrichten die afwijken van de in de Overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft kleur, de prijs, de kwaliteit en de kwantiteit, oplage en verspreidingsgebied.

Artikel 5 Aanlevering (advertentie)materiaal

 1. Het materiaal dient aan de door Dé Media Uitgevers op de tariefkaart c.q. mediadocumentatie vastgelegde specificaties te voldoen, bij gebreke waarvan Dé Media Uitgevers gerechtigd is extra kosten in rekening te brengen.
 2. Materiaal voor zwart-wit, full colour-advertenties of advertenties met één of meer steunkleuren dient te voldoen aan standaardisatie-eisen zoals opgesteld door het Cebuco (Certified PDF Dagbladen Nederland).
 3. Indien Opdrachtgever niet voor de gevraagde datum het advertentiemateriaal heeft aangeleverd, is Dé Media Uitgevers gerechtigd om 70% van de plaatsingskosten als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Bij overmachtsituaties is een en ander ter beoordeling van Dé Media Uitgevers.

Artikel 6 Weigering Advertenties

 1. Dé Media Uitgevers is gerechtigd -ook bij een lopende overeenkomst- bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties om hem moverende redenen te weigeren dan wel de plaatsing op te schorten. Dat kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, achterstallige betaling(en), in strijd met ‘goede smaak’ of evidente strijd met de eigen belangen van Dé Media Uitgevers.

Artikel 7 Annulering overeenkomst

 1. Annuleringen door Opdrachtgever dienen te allen tijde schriftelijk (per brief en/of email) plaats te vinden.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om binnen acht dagen nadat door Dé Media Uitgevers een orderbevestiging is verzonden, en enkel voor zover Dé Media Uitgevers nog niet met de uitvoering daarvan is begonnen, deze kosteloos te annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 3. Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst met Dé Media Uitgevers tot stand is gekomen, deze tussentijds wenst te annuleren, wordt 70% van de plaatsingskosten als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Bij overmachtsituaties is een en ander ter beoordeling van Dé Media Uitgevers.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dé Media Uitgevers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. Indien Opdrachtgever een proefdruk ontvangt, die door Dé Media Uitgevers is opgemaakt, heeft Opdrachtgever heeft 24 uur de tijd om eventuele correcties te verzoeken. Geeft Opdrachtgever geen reactie, dan veronderstelt Dé Media Uitgevers dat Opdrachtgever akkoord is gegaan met het aangeleverde resultaat.
 3. Dé Media Uitgevers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dé Media Uitgevers is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of volledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dé Media Uitgevers kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9 Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  – exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
  – vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden
doorberekend.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Dé Media Uitgevers gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming
van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 10 Betaling

 1. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.
 2. Dé Media Uitgevers is -ongeacht de overeengekomen betalingscondities- te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de voor plaatsing opgegeven advertenties te vorderen.
 3. Opdrachtgever zal zich jegens Dé Media Uitgevers nimmer op compensatie kunnen beroepen. Evenmin kan Opdrachtgever betaling weigeren of opschorten met beroep op te late of ondeugdelijke prestatie.
 4. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 5. Dé Media Uitgevers is gerechtigd om in het aanmaningsproces waarin Opdrachtgever in gebreke blijft, om per aanmaningsfactuur een bedrag van minimaal 25 euro aan administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Blijft Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen in het aanmaningstraject, dan komen alle buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten ter verkrijging of voldoening voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever met de betaling van een vordering jegens Dé Media Uitgevers in gebreke is c.q. blijft, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten (eenzijdig) te ontbinden. Opdrachtgever is dan een schadevergoeding verschuldigd wegens het feit dat ontbinding heeft plaatsgevonden in plaats van uitvoering van de Overeenkomst. De schadevergoeding wordt gesteld op 70% van de prijs die Opdrachtgever verschuldigd zou worden, wanneer er geen ontbinding had plaatsgevonden. Bij overmachtsituaties is een en ander ter beoordeling van Dé Media Uitgevers.

Artikel 11 Reclamatie

 1. Opdrachtgever dient geplaatste advertentie(s) terstond na plaatsing -of zo spoedig als daarna mogelijk is- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoord.
 2. Eventuele reclamaties ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van de advertentie dienen schriftelijk, onder opgaaf van aard en gronden van de klacht geschieden binnen acht (werk)dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd.
 3. Ten aanzien van reclamaties betreffende mogelijke verspreidklachten dient deze schriftelijk onder opgaaf van aard en gronden van de klacht geschieden binnen vijf (werk)dagen na publicatiedatum, zoals deze op de factuur staat vermeld.

Artikel 12 Garantie

 1. Dé Media Uitgevers verbindt zich de Overeenkomst krachtens welke werkzaamheden worden verricht of werken tot stand worden gebracht, goed en zorgvuldig uit te voeren en haar diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. Tenzij uit de aard van de werkzaamheden of de inhoud van de Overeenkomst anders blijkt, strekt de verplichting van Dé Media Uitgevers niet verder dan het zich op vorenstaande wijze inspannen voor het bereiken van een zo goed mogelijk resultaat.
 2. Indien een ontwerp-, druk- of schrijffout is opgetreden in een opdracht van de Opdrachtgever geplaatste reclame-uiting, heeft Opdrachtgever recht op (een percentuele of gedeeltelijke) compensatie van de advertentie, middels een herplaatsing van de reclame-uiting in een soortgelijke uitgave of een (percentuele of gedeeltelijke) creditering van de advertentiekosten. Dé Media Uitgevers beoordeelt ieder voorval afzonderlijk.

Artikel 13 Rechten Dé Media Uitgevers

 1. Met betrekking tot advertenties die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanig vorm, dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt Dé Media Uitgevers zich het recht voor om na overleg met Opdrachtgever de opmaak c.q. typografie te wijzigen dan wel de advertentie te weigeren.
 2. Dé Media Uitgevers behoudt zicht het recht voor het formaat of de kolomindeling van de uitgave te wijzigen.
 3. Dé Media Uitgevers behoudt zich het recht voor de verschijndag(en) van een huis-aan-huis krant te wijzigen.
 4. Dé Media Uitgevers is gerechtigd de in de uitgaven geplaatste advertenties op te nemen in (andere) (digitale) (her)publicaties van het Uitgeversconcern.

Artikel 14 Overmacht

 1. Alle situaties van overmacht ontslaan Dé Media Uitgevers van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan.
 2. Onder “overmacht” wordt verstaan: elke van de wil van Dé Media Uitgevers onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van verplichtingen van Dé Media Uitgevers jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van Dé Media Uitgevers kan worden verlangd.
 3. Indien naar oordeel van Dé Media Uitgevers de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Dé Media Uitgevers het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. Is naar oordeel van Dé Media Uitgevers de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 5. Dé Media Uitgevers is gerechtigd betaling te vorderen van de prestatie(s), die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 6. In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door Dé Media Uitgevers tengevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 15 Risico en Aansprakelijkheid

 1. Dé Media Uitgevers is nimmer aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever door of tengevolge van handelen dan wel nalaten van Dé Media Uitgevers ondervindt, tenzij Dé Media Uitgevers grove nalatigheid kan worden verweten.
 2. Dé Media Uitgevers is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade ten gevolge van een fout of tekortkoming die door of namens Opdrachtgever is verstrekt.
 3. De aansprakelijkheid van Dé Media Uitgevers is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde (excl. BTW) van de betreffende Overeenkomst of deel van de Overeenkomst.

Artikel 16 Auteursrechten

 1. Opdrachtgever garandeert Dé Media Uitgevers dat door nakoming van de Overeenkomst en vooral door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de Opdrachtgever ontvangen zaken, zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten, die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale of internationale regels. De Opdrachtgever vrijwaart Dé Media Uitgevers zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens vorenbedoelde regels of ongeschreven recht, geldend kunnen maken. Indien en voor zover Dé Media Uitgevers door een derde ter zake van vermeende inbreuk op rechten wordt aangesproken, zijn alle kosten voor juridische bijstand die Dé Media Uitgevers ter afwering van de vordering redelijkerwijs moet maken, voor rekening van Opdrachtgever, zulks ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van die derde terecht is.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Dé Media Uitgevers steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken, zoals kopij, ontwerptekeningen, modellen, foto’s.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de door Dé Media Uitgevers vervaardigde werken te (doen) gebruiken en/of te verveelvoudigen. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de Opdrachtgever een boete van € 500,- per overtreding, dat onverminderd het recht van Dé Media Uitgevers op volledige schadevergoeding en het recht op vordering van een verbod op straffe van een dwangsom.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dé Media Uitgevers, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, is de bevoegde (kanton)rechter in de vestigingsplaats van Dé Media Uitgevers bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen.